Jun 24, 2013
Noțiuni generale

Se identifică și înregistrează în SITA animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și a descendenților obținuți prin încrucișarea acestora, cu excepția animalelor sălbatice.

Toate animalele din Republica Moldova urmează a fi identificate individual, utilizîndu-se cîte o crotalie pentru animalele din speciile ovine, caprine și suine, două crotalii (cu același cod de identificare) - pentru animalele din speciile bovină, respectiv un transponder (microcip) - pentru animalele din specia cabaline.

  • crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic, care poartă, înregistrat prin imprimare, numărul unic de identificare a animalului;
  • transponder - dispozitiv electronic (microcip) de identificare ce asigură o dublă funcționalitate: stocarea numărului de identificare unic și transmiterea acestuia în cazul în care este activat de un cîmp de radiofrecvență corespunzător.

Identificarea animalelor

Identificarea animalelor se efectuează de către deținătorul de animale, care are obligația de a prezenta informația respectivă pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor. Informațiile Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor sînt parte componentă a Registrului de stat al animalelor.

  • Deținătorii de animale au obligația de a identifica animalele și de a prezenta, în termen de 15 zile de la naștere, informația respectivă direcției raionale/municipale sanitar-veterinare și pentru siguranța produselor de origine animală pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor.
  • Deținătorii de animale au obligația de a declara medicului veterinar oficial, în cel mult 7 zile, cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv exportul) animalelor.
  • Deținătorii de animale au obligația de a declara direcției raionale/municipale sanitar-veterinare și pentru siguranța produselor de origine animală, în cel mult 7 zile, moartea, dispariția și sacrificarea animalelor.
  • Animalele vor fi identificate și înregistrate în termen de 20 de zile de la naștere.
  • Animalele nu vor părăsi exploatația înainte de a fi identificate.
  • Deținătorul de animale:
1) poate să-și crotalieze animalele de sine stătător, dacă este abilitat și înzestrat cu echipamente speciale în acest scop;
2) poate apela la serviciile de crotaliere prestate de către medicul veterinar de liberă practică care activează în baza împuternicirii autorității competente și a tarifului aprobat prin HG;

Mișcarea animalelor

Mișcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza documentelor de mișcare: formularului de mișcare (certificatul veterinar de sănătate) sau, după caz, a Certificatului veterinar de sănătate pentru export eliberate gratis, iar în cazul bovinelor - și a pașaportului individual pentru bovine.

În termen de 7 zile de la achiziționarea sau încredințarea oricăror animale din speciile supuse identificării, conform legislației în vigoare, proprietarul exploatației sau deținătorul de animale notifică medicului veterinar oficial prezența respectivelor animale sosite în exploatație, prin depunerea unui exemplar al Formularului de mișcare (F2) - Certificat veterinar de sănătate.

Fiecare proprietar de exploatație/deținător de animale, are obligația să notifice medicul veterinar oficial despre orice intenție de mișcare a animalelor, prin depunerea cererii de mișcare anexînd adeverința veterinară eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, solicitîndu-i, în acest scop, eliberarea Formularului de mișcare (F2) - Certificatul veterinar de sănătate.

Sacrificarea animalelor

Bovinele identificate și înregistrate se sacrifică numai în unități de sacrificare autorizate de serviciul sanitar veterinar, care au obligația de a preda lunar, pe bază de tabel,direcțiilor raionale/municipale sanitar-veterinare și pentru siguranța produselor de origine animală pașapoartele individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate. Mijloacele de identificare rămîn pe animal pînă la etichetarea carcasei.

Se permite sacrificarea animalelor în alte locuri decît cele prevăzute la alin.(1) în cazul în care carnea și produsele provenite din aceasta nu sînt destinate comercializării, fiind utilizate pentru consum propriu, cu condiția examinării de către specialistul veterinar a animalului, supravegherii sacrificării lui și asigurării înregistrării evenimentului în baza de date.

Sacrificarea animalelor neidentificate este interzisă.

Registrul de stat al exploatațiilor (în continuare - Registrul exploatațiilor) - parte componentă a Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor - colecția de date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din Republica Moldova;

Oficiul teritorial al Operatorului Național (în continuare - oficiul teritorial) - oficiile Operatorului Național, amplasate la nivel raional/municipal în incinta direcțiilor raionale/municipale sanitar-veterinare și pentru siguranța produselor de origine animală (în continuare - DR/MSV și pentru SPOA ) prin care Operatorul Național își desfășoară activitățile de înregistrare a datelor cu privire la înregistrarea animalelor și exploatațiilor, inclusiv a evenimentelor cu acestea;

Cerere de identificare - cerere depusă de către deținătorul de animale la Operatorul Național pentru identificarea și înregistrarea animalelor sau a exploatațiilor în SITA;
Cerere de mișcare - cerere depusă de către deținătorul de animale autorității competente pentru înregistrarea în SITA a mișcării animalului;
Cerere de declarare eveniment - cerere depusă de către deținătorul de animale la Operatorul Național pentru înregistrarea în SITA a unor evenimente cum sînt: sacrificarea tradițională, moartea, dispariția de animale, pierdere a crotaliei, pașaportului sau cardului de exploatație și regăsire a animalului, modificarea proprietarului în urma decesului, partajării averii etc.;

RESTRICȚII
Acordarea de premii, de subvenții sau despăgubiri de către stat și de către autoritățile administrației publice locale, pentru animalele neidentificate, este interzisă.